موسسه تحقیقاتی آب و خاک
نمايش خبر
واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد
بر اساس نامه شماره 767/243 مورخ 1396/01/30 موسسه تحقیقات خاک و آب و نامه شماره 96/502/1419 مورخ 1396/04/04 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد.