موسسه تحقیقاتی آب و خاک
نمايش خبر
تعرفه ثبت کودها
تعرفه ثبت هر کود شیمیایی 13.200.000 ریال، تعرفه ثبت هر کود آلی و یا زیستی 26.400.000 ریال می باشد. تعرفه تمدید ثبت کود 3.960.000 ریال به ازای هر نمونه می باشد.